Gradska galerija Zabok

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA POU ZABOK

Datum: 29.6.2022.

                Na temelju članka 29. stavka 5. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok (KLASA:602-07/22-01/01 URBROJ:2197-14/01-22/174) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice

Pučkog otvorenog učilišta Zabok

 

                Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

                Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Zaboka na mandat od četiri godine.                  

                Za ravnatelja Pučkog učilišta može, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada Pučkog učilišta, biti imenovana osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

                Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba protiv koje se vodi kazneni postupak.

                Osoba koja se javlja na natječaj dužna je uz potpisanu prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

-prijedlog plana rada Pučkog otvorenog učilišta Zabok za mandatno razdoblje

- preslik osobne iskaznice

- preslik dokaza o stečenoj spremi (diplome ili potvrde)

- preslik dokaza o najmanje pet godina radnog iskustva u struci (ugovora o radu ili potvrde poslodavca ili sl.)

- preslik ispisa elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

- preslik uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca od zadnjeg dana roka prijave na natječaj.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o invaliditetu.

                Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za ravnatelja– ne otvaraj“, na adresu: Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8, 49210 Zabok.

Osobe koje nisu podnijele potpunu i/ili pravodobnu prijavu ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja ne smatraju se kandidatima te se njihove prijave neće razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se testiranje putem intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok najmanje 3 dana prije dana intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

                Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNO VIJEĆE

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK

 

Top